Monialaisessa tekemisessä on vain voittajia!

Yhteinen päämäärä – erilaiset osaamiset

Koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio antaa erinomaiset mahdollisuudet yhdistää eri koulutusasteet (peruskoulu, lukio, ammattiopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto), toimialat (sosiaali- ja terveysala, teknologia-, koulutus-, taide- ja kulttuuriala), kansallisuudet ja elinkeinoelämän toimijat kehittämään palveluja ja tuotteita. Monitoimijuus kannustaa tunnistamaan ja hyödyntämään omaa erityisosaamista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä (HET) yhdistää TKI- ja opetustoimintaa tehokkaasti hyödyntäen monialaista ja monikansallista osaamista. Saatujen palautteiden perusteella toimialojen ja koulutusasteiden ylittäminen aitona yhdessä tekemisenä ja oppimisena on kaikkia osapuolia motivoivaa. Kunkin oma osaaminen jäsentyy ja vahvistuu, kun yhteisiä haasteita yritetään ratkaista oman osaamisen ja alan viitekehyksestä. Osallistamalla ja itsensä altistamisella ulos mukavuusalueeltaan – kuitenkin turvallisessa oppimisympäristössä asiantuntijoiden ohjauksessa – syntyy innovaattoreita ja osaamista, jolla on käyttöä muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tärkeätä on ymmärtää, että mukavuusalue on myös laajennettavissa, kun rajat ylitetään jo opintojen aikana.

Monialaisessa koulutuksessa kaikki ovat voittajia. Opiskelu saa uudenlaista motivaatiota ja sisältöä, kun konkreettisiin arjen haasteisiin innovoidaan ratkaisuja ja uusia lähestymistapoja yhdessä asiakkaiden, asiantuntijoiden, alalle opiskelevien ja yrittäjien kanssa. Opiskelijat saavat näin mahdollisuuden perehtyä yritysmaailman todellisuuteen yhteistyöyritysten aitojen toimeksiantojen avulla. Yritykset taas saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella toimintaansa ja tuotteitaan ulkopuolisten silmin. Life Technologies opintojakso on suunniteltu osittain TKI-yhteistyössä, osana valtakunnallista ESR hanketta HYPE -rajat ylittävä hyötypelikoulutus, joka käynnistyi vuoden alussa. Hankkeessa keskitytään erityisesti monialaiseen tarveperusteiseen hyvinvointipelikoulutuksen kehittämiseen. Hanke siirtää aikaisempien TKI-projektien oppeja suoraan opiskelijoille ja elinkeinoelämän käyttöön.

Matkalla elämän teknologiaan

Rajat ylittävän hyötypelikoulutuksen pilotti (HYPE) käynnistyi LifeTechnologies opintojaksolla Satakunnassa. Opintojakso toteutetaan yhteisesti ammattikoulun (Sataedu), Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin toimipisteen (TTY) opiskelijoille keväällä 2017.  Opintojaksolla perehdytään edellä esitetysti käyttäjälähtöisiin teknologiaratkaisuihin ja ratkotaan sosiaali- ja terveys- sekä teknologia-alan toimijoiden aitoja asiakaspalvelun ja tuotekehittelyn haasteita, jotka vaativat monialaista osaamista. Tehtävät tehdään monialaisissa tiimeissä erilaisten näkökulmien ja vahvuuksien hyödyntämiseksi. Oman lisänsä toteutukseen tuovat myös kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Monialainen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia perehtyä käyttäjälähtöisyyden elementteihin, osallistua teknologiatestaukseen ja teknologiaratkaisujen jalkauttamiseen osaksi arjen palveluja. Käyttäjälähtöisessä teknologiassa painotamme modulaarista suunnittelua ja helppokäyttöisyyttä, mitä mitataan teknologioiden ulkoasuun, informaatiologiikkaan, toiminnallisiin ominaisuuksiin sekä yksilölliseen muunneltavuuteen liittyvinä tekijöinä. Jokaisessa testaustilanteessa kootaan käyttäjien arviointi- ja palautetietoa palautelomakkeella sekä testaajia haastatellen ja havainnoiden. Opiskelijat ovat mukana teknologiatestauksissa avustajina. Osallistuminen antaa opiskelijoille laajan käsityksen teknologian hyödyistä ja haasteista erilaisissa kohderyhmissä ja heille suunnatuissa palvelujärjestelmissä samalla valmistaen heitä teknologian hyödyntämiseen tulevassa ammattitoiminnassaan. Hyvinvointiteknologian testaukset ovat innostaneet aiheeseen liittyen opinnäytetöiden tekemiseen, ja muutamia jopa oman palveluyrityksen perustamiseen.

Innovointia palvelumuotoilun keinoin

Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology (MeWeT) on monialainen hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristöhanke. Hankkeessa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristöä (TKI-O), joka palvelee monipuolisesti niin toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien oppisisältöjen kehitysalustana kuin korkeakoulutuksen testaus- ja kehitysympäristönäkin. TKI-O-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.

Osana MeWet –hanketta Sataedu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) toteuttavat palvelumuotoilun perusteet –opintojaksoa hankkeeseen liittyvien teknologioiden ja palvelujen innovoimiseksi asiakaslähtöisyyden näkökulmista. Opintoihin liittyvässä seminaaripäivässä työstetään teoriaosion sisältöjä MeWet –ympäristöön soveltuviksi. Opiskelijat työstävät monialaisissa pienryhmissä tehtävänannon mukaisia palvelukonsepteja sosiaali- ja terveysalan, teknologian, muotoilun, sisustuksen ja esteettömyyden ammattilaisten toimiessa sparraajina toimivat ammattilaiset tukevat työskentelyä pienryhmissä.

Uusia lähestymistapoja kaivataan kaikkialla

Jo nyt olemassa olevan teknologian tarjoamat mahdollisuudet eri kohderyhmien arjessa antavat uudenlaista innostusta ja vetovoimaa palveluihin. Testaustilanteissamme poikkeuksetta ilmapiiri on ollut innostunutta, lisännyt vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, innostanut liikkumaan, helpottanut kommunikointiongelmissa ja antanut mielekästä tekemistä yksin ja yhdessä. Robotiikan, automaation ja pelillisyyden luomat mahdollisuudet nousevat lähes päivittäin esiin eri toimijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa. Miten niitä saataisiin enemmän jalkautettua yksilöllistettyjen palvelujen tuottamiseen?

Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisessa monella eri tavalla. Uusia pelillisiä sovelluksia matematiikan, kielten, lääkelaskujen, palvelumuotoilun jne oppimiseksi tuotetaan kiihtyvällä vauhdilla. Erilaiset pelilliset ratkaisut näyttävät soveltuvan myös tunteiden käsittelyn ja itseilmaisun välineiksi myös sosiaali- ja terveysalalla. Entistä enemmän pitäisikin asiakas- ja potilasohjauksessa hyödyntää näitä mahdollisuuksia.

Tutkimusryhmämme suorittaa teknologiatutkimusta monikansallisesti testaten kehitettyjä teknologioita eri kohderyhmillä eri maissa ja maanosissa. Näin saatu kansainvälinen vertailuaineisto on ollut kannustavaa. Vaikka kansallisia eroja onkin suhtautumisessa, soveltuvien elementtien soveltuvuudessa ja palvelujärjestelmien toimintakulttuureissa, on itse teknologioiden tarjoama konsepti ja potentiaali otettu hyvin vastaan. Painotus kehittämisessä ja teknologian jalkauttamisessa ei saa olla säästöpolitiikkaa, vaan laatupolitiikkaa, jossa painotus on yksilöllisemmän, tehokkaamman ja mitattavissa olevan palvelun tuottamisessa tukien ja kannustaen erilaisten ihmisten suoriutumista oman elämänsä arjen toiminnoissa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *